Er kompletta leverantör av tak och fasad inom plåt och tätskikt

Vi strävar efter att vara ett modernt och effektivt företag som använder den senaste tekniken för att möta och uppfylla våra kunders krav och behov. Vi utför alla typer av tak-och fasadarbeten och med våra etablerade samarbetspartners löser vi det mesta.

Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Kvalitet

För att uppnå en efterfrågad kvalitet ligger grunden i att analysera kundens behov och sen ha kunskap och en struktur i arbetssättet som säkerställer att den efterfrågade kvaliteten uppfylls.

Kunskap och struktur

Med en ledning som tar ansvar och säkerställer att den enskilde medarbetaren har rätt kunskap för arbetet och på ett tydligt sätt visar vägen via fastställda och förankrade rutiner, når vi kvalitet. En dokumenterad projektstyrning med ett modernt arbetssätt är en av nycklarna till att medarbetaren kan utföra det som efterfrågas, till rätt kvalitet.

Auktorisation – Trygg Plåt

Utöver våra befintliga rutiner så auktoriserade vi även företaget under 2021, vilket givit företaget ytterligare verktyg för att säkerställa en hög nivå på vårt kvalitetsarbete. Vi har bland annat genom auktorisationen förbundit oss att använda leverantörsspecifika material som håller högsta kvalitet samt implementerat digitala rutiner för en enkel och realtidsbaserad kommunikation med våra anställda, underentreprenörer och kunder ute på arbetsplatserna,

Våra hörnstenar

En engagerad medarbetare med kundfokus och rätt kunskap säkerställer kvaliteten.

Två personer i varselvästar och blå hjälm som ler mot kameran.
Ett blått plåttak sett från ovan i Stockholm.
Uppvärmning och smältning av bitumenrullar
Plåttak på hus i Stockholm

Miljö och hållbarhet

Stålet, som är det huvudsakliga materialet vi arbetar med, har 100 års beständighet och är 100% återvinningsbart. Vår största leverantör, SSAB, har dessutom satt målen högt och satsar på att lansera världens första fossilfria stål 2026. Det gör valet enkelt för oss när vi gör våra inköp.

Övriga produkter, leverantörer och transportmedel utvärderas löpande, så att vi hela tiden väljer det mest miljövänliga alternativet. Krav ställs när vi upphandlar underentreprenörer och våra rutiner implementeras gällande allt från källsortering på byggarbetsplatserna till kompletterande inköp. Detta så att vi hela tiden har kontroll och kan minimera vår miljöpåverkan.

Person på tak med säkerhetslina och annan utrustning

Arbetsmiljö och säkerhet

Att arbeta på tak och med tunga maskiner är förenat med risker. För att minimera riskerna samt för att eliminera de psykosomatiska effekterna av höghöjdsarbete, arbetar vi systematiskt med riskbedömningar och åtgärdsplaner. Det är såväl en del av det dagliga arbetet, som en återkommande rutin för verksamheten i stort. Verktygen vi använder är riskanalyser, arbetsberedningar, utbildningar och uppföljningar. Vi arbetar digitalt för maximal spårbarhet i det vi gör, vilket ger oss goda möjligheter att vara den lärande organisation vi vill vara, där vi ständigt strävar efter att bli bättre.

Trygg Plåt